หน้าหลัก

jawadcharin2

ชื่อ วัชรินทร์ เกิดทรัพย์

ตำแหน่ง
ผู้ประสานสาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท   Master of Business Administration (MBA) University of North Florida
ปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ข้อมูล
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์ฯภูเก็ต 224/9 เทพกษัตรี อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
โทร 089 5877803
E-mail wakead@rpu.ac.th